Tomar el escenario'Tomar el escenario': Un documental sobre presències i absències de les dones a la música alternativa.

Quantes vegades veiem dones tocar als escenaris del que anomenem circuits musicals alternatius? La presència femenina en la música alternativa ha anat creixent, però no està prou normalitzada. Les escenes alternatives tenen unes pràctiques i uns valors que permeten que les dones s’expressin amb llibertat i comoditat. Però el cert és que persisteixen algunes actituds patriarcals, a vegades obertament masclistes, a vegades subtils, i en alguns casos invisibles.

A través de més d’una vintena d’entrevistes, ens endinsem en la creixent participació musical de dones que trenquen amb els rols tradicionals que la societat i la música havia reservat per a elles. Dones que han obert camins, han consolidat i defensat les seves posicions, han batallat contra els estereotips i actituds patriarcals, i que estan presents amb total naturalitat en els espais musicals.
Quines barreres tenen les dones a les escenes musicals alternatives? Hi ha sexisme a les escenes musicals que aparentment no són sexistes? Quines estratègies permeten anar transformant tot això? És positiu destacar que un grup està format per dones? Les dones hi són, però hi estan presents activament? Les vivències personals i reflexions d’aquestes noies compromeses amb la música ens mostren la passió vital per aquest mitjà d’expressió que impregna les seves vides per complet.  

Projecte en procés de postproducció.
---------------------------

'Tomar el escenario': Un documental sobre presencias y ausencias de las mujeres en la música alternativa.

¿Cuántas veces vemos mujeres en los escenarios de los circuitos musicales? La presencia femenina en la música alternativa sigue sin estar suficientemente normalizada. Las escenas alternativas tienen unas prácticas y unos valores que permiten que las mujeres se expresen con libertad y comodidad. Pero lo cierto es que persisten algunas actitudes patriarcales, a veces abiertamente machistas, otras más sutiles, y en otros casos invisibles.

A través de más de veinte entrevistas, nos adentramos en la participación musical de mujeres que rompen con los roles tradicionales que la sociedad y la música había reservado para ellas. Mujeres que han abierto caminos, han consolidado y han defendido sus posiciones, han batallado contra los estereotipos y actitudes patriarcales, y que están presentes con toda naturalidad en los espacios musicales. 
¿Qué barreras tienen las mujeres en las escenas musicales alternativas? ¿Hay sexismo en las escenas musicales que aparentemente no son sexistas? ¿Qué estrategias permiten ir transformando todo esto? ¿Es positivo destacar que un grupo está formado por mujeres? Hay mujeres pero, ¿están presentes activamente? Las vivencias personales y reflexiones de estas chicas comprometidas con la música nos muestran la pasión vital por este medio de expresión que impregna completamente sus vidas.
Proyecto en proceso de postproducción.


---------------------------

'Taking the stage': A documentary about the presence and absence of women in alternative music.

How often do we see women on the stages of the alternative music scene? The presence of women is still not normalized. The alternative scenes have practices and values that allow women to express themselves freely and comfortably. But some patriarchal attitudes persist: sometimes openly sexist, others more subtle, and in some cases invisible.

Through more than twenty interviews, we enter the musical participation of women who break traditional roles that society and the music culture had reserved for them. Girls who have paved the way, have consolidated and defended their positions, have battled stereotypes and patriarchal attitudes, and who are present naturally in the music space. 
Work in progress.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada